Kolja Mićević

,

Paul Valéry – Sveske I

5,00 

Str. 381.

BANJA LUKA, 1988.

Categories: ,

Ali, čim čitalac počne da detaljno proučava Sve­ske, on uviđa da ovaj prividan nered skriva svoju suprotnost: duboki red. Ovaj red javlja se u više ob­lika. Prvi i najteži za definisanje je jedinstvo tona koji prožima svaku stranicu dvadeset devet tomova. Kao i Beležnice Leonarda da Vinčija, Valerijeve Sve­ske su ogledalo jednog istraživačkog duha koji ne prestaje da traži istinu kako u stvarima tako i u sa­mom sebi. Ova neprekidna potraga, sa svojim luta­njima, sa neuspesima i uspesima, sa trenucima opi­jenosti, vlasti, razočarenja i čak očaja, sa svojim pa­dovima i ponovnim usponima, stvara neku vrstu kli­me misli i osećanja koja ima svoje sopstveno jedin­stvo i koja gradi jedan odvojen svet, jedan savršeno koherentan unutrašnji kosmos.
Džudit ROBINSON.

Pol Valeri nam je svojom smrću ostavio simbol čovjeka beskrajno osjetljivog na svaku pojavu i za koga je svaka pojava pobuda, kadra da izazove bes­ konačni niz misli. . . Čovjeka čiji se štovanja vrijed­ni spisi ne daju iscrpsti, ne dopuštajući čak ni da se ograniče njihove neobuhvatne mogućnosti. Čovjeka koji je u godinama koje su obožavale idole krvi, zem­lje i strasti uvijek više volio lucidno zadovoljstvo mišljenja i tajne pustolovine reda.
Horhe Luis BORHES.

SVESKE sunovratnog i zanosnog Pola Valerija su istinska pesnička enciklopedija. Čega sve u njima ne­ma? Kakvi snevni obrti, kakvi zbiljski uvidi počevod retorike duha! Svaka kap u njima svedoči o bezmernom okeanu. Dovoljno je kap srknuti iz njih, pa shvatiti da su one jedan od vrhunaca stvaralačkorefleksivnog duha našeg stoleča. Uspinju se među vr­hunce gotovo nehotično.
Jovica AĆIN.

Shopping Cart