Kolja Mićević

SVETE, LAKU NOĆ

5,00 

Str. 261.

Banja Luka, 2001.

Ova knjižica pesničkih i proznih teks­tova na temu Bahovih kantata, pokušaj je da se sleđenjem tog savršenog oblika “uhvati” i muzička i stvarna biografija Johana Sebastijana Baha — iako je nit
koja kao da razdvaja ta dva sveta ustvari nevidljiva, nepostojeća.

Za razliku od drugih dela koja pripa­daju najraznovrsnijim rodovima (od solo muzike za violinu, klavsen ili orgulje, dočiste orkestarske muzike, kao Branderburški koncert ili Svite za orkestar), i koja su nastajala u posebnim, “izdvoje­nim” razdobljima njegovog života, i zavisno od toga gde je boravio, kantata je konstantni muzički oblik koji je “pratio” Baha od njegovih početaka do poslednjih uzdaha, u julu 1750.

Bah je celog života, posebno posled­ njih 25 godina u Lajpcigu, uporno tragao za jedinstvenom kantatom, mističnim prstenom kao “iskovanim” ljudskim gla­som (kantata dolazi od glagola cantare, pevati) i svim bojama beskrajnog instru­mentarija koji mu je bio na raspolaganju, koji je on obogatio i pripremio za velike nastavljače, Hajdna, Mozarta i Betovena. Ova knjižica želi da čitaoca neosetno pretvori u slušaoca Bahovih — i ne samo Bahovih! —kantata.

Shopping Cart